ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงิน

1437201808116 1437201810402 14372018197341437202214340

 อบรมครูในสังกัด เรื่อง ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงิน  ระหว่างวันที่  18 – 19  กรกฏาคม  2558  ณ ห้องประชุม ภิญโญ  ตั๊นวิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ดูงานการเรียนร่วมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ

 

20150717_093957

 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จ.เพชรบูรณ์  มาศึกษาดูงานการเรียนร่วมของนักเรียนเด็กพิเศษ ในโรงเรียนวัดเซิดสำราญ  สพแ.ชลบุรี เขต 2

กิจกรรม bbl

20150523_101357

1. อ่านรายละเอียดได้  (ต้องเปิดด้วย ผู้ใช้ระบบ gmail.com เท่านั้น )
2. วีดีโอ อบรม bbl อ.พรพิไล   วันที่ 23 – 24  พฤษภาคม 2558 ที่ สพป.ประจวบฯเขต 2 และ  20 – 21 มิถุนายน 2558 ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3. เบรนยิม  35  ท่า ของ อ.พรพิไล
4.  กิจกรรม เบรนยิม 35  ท่า  
5. กิจกรรม อบรม BBl  ที่ขอนแก่น
6. เอกสารประกอบการอบรม BBL   
7. ครูมือครูและแบบฝึกอ่านออกเรียนได้  และแบบฝึก bbl อ.พรพิไล
8. แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม สพป.สุพรรณบุรี 1

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

11742877_695775723883742_8072033276282978389_n

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น.นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

รายละเอียดของอาชีพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

logo

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมและงบประมาณปี 2556 และ 2557  

งบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2558

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2558 

1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม
4. โรงเรียนวัดแหลมแค
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2558

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
- ค่าก่อสร้าง ส้วมนักเรียน 6ที่/49 จำนวน 1หลัง   งบประมาณ 599,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด        ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม            ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
4. โรงเรียนวัดแหลมแค             ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
รวมงบประมาณ  1,643,000 บาท

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ
1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ          ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด        ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม            ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
4. โรงเรียนวัดแหลมแค             ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส    ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
รวมงบประมาณ  1,00,000 บาท

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
รายการค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามและค่าพาหนะผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
1. ค่านิเทศ จำนวนโรงเรียน 5  โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท  ค่าพาหนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ครั้ง เป็นเงิน  1,800 บาท  รวม  เป็นเงิน  26,800  บาท
2. จัดสรรให้ สพท.เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา
2.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน(K) เขตละ 5,000บาท
2.2 จัดสรรตามจำนวน ร.ร.ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน  15,000 บาท
2.3 จัดสรรให้โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมมีงานทำระหว่างเรียน โรงเรียน ละ 20,000.บาท
3.

จัดซื้อสื่อวัสดุสนับสนุนงานวิชาการ/งานวิชาชีพโรงเรียนละ 80,000 บาท รวม 5 โรงเรียน เป็นเงิน  400,000 บาท
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

 

 

 

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ชั้น ป. 1

      ภาคเรียนที่ 1-2

      ไฟล์ 123456

ชั้น ป. 2

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 12345

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 1234

ชั้น ป. 3

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 1
 

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 123

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2558

tip18 tip02 tip16tip03  tip05 tip06 tip07 tip08 tip09 tip10tip04tip11 tip13 tip14 tip15  tip17tip01

สื่อการสอนแท็บเล็ต

banner p1 p2 p3 m2 m1

สื่อการสอนแท็บเล็ต  ทาง www.chon2.com/tablet/

การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

IMG_20150613_092451_20150613_091019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1  วัน  คือวันที่ 13  มิถุนายน 2558  และ วันที่ 14  มิถุนายน 2558  พิธีเปิด โดย นายธานินทร์  ชลจิตต์

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล

bblani

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 - ช่วงที่ 1 
 - ช่วงที่ 2 
 - ช่วงที่ 3 
 - ช่วงที่ 4 
กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
 

%0