เม.ย. 19

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

esdc_header_jpg_1435536459450
customLogo
Picture4
11921807_118498328503320_6379340708177642665_n
aaa

เม.ย. 22

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library)

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library) 

 สไลด์1

เอกสารการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

1.คู่มือการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library)
2.แบบประเมินการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2559

เม.ย. 08

นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

เอกสารฯ นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี
วีดีโอ

กิจกรรมลดเวลาเรียน จังหวัดชลบุรี

โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี

 เอกสาร การมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

1. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดชลบุรี
2. ปกการศึกษาอาชีพ
3. หลักสูตรฯปฐมวัย
4. ปกหน้าหลักสูตรฯปฐมวัย
5. ปกหลังหลักสูตรฯปฐมวัย
6. หลักสูตรฯประถม
7. ปกหน้าหลักสูตรประถมฯ
8. ปกหลังหลักสูตรประถม
9. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษา
10. ปกการศึกษาอาชีพ
11. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ1
12. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ2
13. หลักสูตรฯมัธยม
14. ปกหน้าหลักสูตรมัธยม
15. ปกหลังหลักสูตรมัธยม
16. หลักสูตรฯอาชีวะ
17. ปกหน้าหลักสูตรอาชีวะ
18. ปกหลังหลักสูตรอาชีวะ

 

เม.ย. 05

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

 

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)

1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)

1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)

2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)

2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)

2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)

2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้

3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559

3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559

3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

เฉพาะ สพป.ชลบุรี เขต 2

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ) 

 1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

8 เด็กชายกฤตตภาส  ราชบุรณะ  รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  ได้รับรางวัล  ทองแดง 

280. เด็กชายพรภวิษย์  อินธิอนันตเกษม รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  ได้รับรางวัล  ทองแดง

110. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อัชฌายะสุนทร รร.วัฒนานุศาสตน์   ได้รับรางวัล ชมเชย

458. เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์ รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  ได้รับรางวัล  ชมเชย

 

2. วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

259. เด็กชายปิยพัฒน์  รุ่งโรจน์  รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  ได้รับรางวัล  ทองแดง 

113. เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี  รร.วัฒนานุศาสตน์   ได้รับรางวัล ชมเชย

172. เด็กหญิงณัฐนพิน  ทิมแก้ว  รร.วัฒนานุศาสตน์   ได้รับรางวัล ชมเชย

261. เด็กหญิงธีรกานต์  กีรติปกรณ์  รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย  ได้รับรางวัล  ชมเชย 

315. เด็กหญิงเบญญพร  ทิวกะลิน   รร.วัฒนานุศาสตน์   ได้รับรางวัล ชมเชย

 

มี.ค. 30

ผลการสอบO-NET58

ผลการสอบO-NET58 
สไลด์1
สไลด์2 สไลด์3 สไลด์4

 

eng mate sice soc thaio-net58p6

มี.ค. 25

TEPE Online


 52100509_0_20150317-153716

 คู่มือรายละเอียด

1.  เอกสารการเข้าระบบ การสมัครสมาชิก

2. เอกสารลืมรหัสผ่าน

3. เอกสารการเข้าเรียน พิมพฺ์วุฒิบัตร และการขอสอบใหม่ (วัตถุประสงค์ที่ 2)

4. วีดีโอโครงการ TEPE ONLINE FINAL

5. วีดีโอTEPE ONLINE ตอนที่ 1

6. วีดีโอTEPE ONLINE ตอนที่ 2

7. วีดีโอTEPE ONLINE ตอนที่ 3

8. วีดีโอTEPE ONLINE ตอนที่ 5

9. วีดีโอตอนที่ 7 การพัฒนาครูด้วยระบบ tepe online

10. ภารกิจการพัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบTEPE Online

11. คู่มือการใช้งานระบบ www.utqplus.com ส าหรับผู้เรียน

12. คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา tepe online

 

 

มี.ค. 23

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

customLogo
เอกสาร ประกอบการดำเนินงาน 
1. 
ARSดีตำบล นัทธมน บุญประกอบ.pptx 
2. เพลง_โรงเรียนดีประจำตำบล.mp3
3. เอกสารการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล๒๕๕๙.pdf
4. เอกสารการประชุมการพัฒนาคุณภาพดีประจำตำบล25591.rar
5. แนวทางการดำเนินงาน ดีตำบล59นำเสนอ.ppt
6. โรงเรียนดีประจำตำบล 18 กพ 59 อะเดียติค ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา.pptx
7.  การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปงบประมาณ ๒๕๕๙
8. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับประถมศึกษา
9. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา
10.   ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้องโปรดคลิก..เเจ้งก่อนวันประเมิน เพื่อการติดตาม และจัดระบบสารสนเทศ

11.

    ผู้รับผิดชอบ/ผู็เกี่ยวข้อง คลิกแจ้งผลการประเมินหลังวันประเมิน

12. ดาวน์โหลด เอกสาร โรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งหมด

มี.ค. 21

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2  วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน โดย ศน.สำเนาว์ ธนะสมบัติ
  คู่มือโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ศน.สำเนาว์ ธนะสมบัติ

20160321_838820160321_2833 20160321_3132 20160321_320720160321_4519 20160321_498920160321_6329 20160321_6712

มี.ค. 21

ค่าภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2

ค่าภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2  ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม

20160321_9217

20160321_505 20160321_752

 

มี.ค. 14

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

1.  คู่มืออ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2

2.  แบบฟอร์มกรอกคะแนน

3.  การอ่านการเขียนฉบันนักเรียน

4. การอ่านการเขียนฉบับกรรมการ

5. อ่านรู้เรื่อง

6. เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

7. อ่านออกเสียงฉบับกรรมการ

8.  อ่านออกเสียงฉบับนักเรียน

9. เฉลยการเขียน ป1 ภาคเรียนที่ 2

10.  เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

 ไฟล์ทั้งหมด เป็น zip

 

มี.ค. 02

รายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

เฉพาะโรงเรียนในสังกัด  สพฐ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์     http://school.curriculum51.net/index.php
ภายในวันที่  25  มีนาคม 2559 

 1. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.6

 2. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.1-ม.3

 3. รายชื่อผู้ใช้งาน ของโรงเรียนในสังกัด เข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

ก.พ. 24

สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมพร้อมสอบ O-NET 58

 

สพป.ชลบุรี เขต 2  ประชุมกรรมการเตรียมพร้อมสอบ O-NET 58 ในสังกัด

58617 58618 58619 58620 58621 58622 58623 58624 58625 58626

 

 

ก.พ. 11

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

   โครงงานวิทยาศาสตร์ บ้านวิทย์น้อย สพป.ชลบุรี เขต 2

 

ม.ค. 27

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   เอกสารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

 

 

ต.ค. 14

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

12109307_736406819820632_559314889954679542_n 12108269_757996714346641_7742230326523877338_n 12115761_736407319820582_2717686767187835211_n

ประชุมปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็” 12 โรงเรียนนำร่อง วันที่ 26 ตุลาคม 2558

12049169_761520470660932_5853492012361225083_n 12189898_761521370660842_3186919105289617150_n 12191878_761521780660801_2469877523792206136_n

คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer ไฟล์ PDF ฉบับคู่มือ
(แบบรายงานฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 1 ( ST1) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 2-3 ( ST2) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 4-7 ( ST3)
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST4) แบบประเมินความสำเร็จ (ST5)

คู่มือ ลดเวลาเรียนhttp://academic.obec.go.th/web/node/460

untitled1 untitled2 untitled3 untitled4
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ก.ย. 13

ภาษาอังกฤษ

 คำชี้แจง  การเปิดเอกสาร 
ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้นำเอกสารต่างๆ ไว้ใน ไดรฟ์ ของ GOOGLE
ดังนั้น ผู้ที่เปิดเอกสารต้องมี e-mail ของ google
จึงสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์

enchon2  - ดาวน์โหลด เอกสาร ลดเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
  – สรุปความพร้อมภาษาอังกฤษ
  -  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ป.6  , ม. 3  ,  ม.6 

 

 

 

 

20150910-1441849398_23-7

1  คำศัพท์พื้นฐาน ( พื้นฐานมากจริง ๆ ) 1000 คำ    Download
2  คำศัพท์น่ารู้ อีก 3000 คำ  OXFORD             Download
3  คำศัทพ์แยกตาม หมวดหมู่                           Download

ส.ค. 24

55 วัน อ่านออกเขียนได้

168365 168366 168367 168368 168369

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2 

หากสนใจและอยากรู้แนวทางจัดการเรียนการสอน “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ติดต่อได้ที่ นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 08-9256-3151 หรือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โทร. 0-3243-7172 

1. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+BBL+55วัน อ่านออกเขียนได้
2. 55 วันอ่านออกเขียนได้
3. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+pbi2 55 วันอ่านออกเขียนได้
4.  55
5
55 วัน อ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ พร้อมแนวทางการใช้ 
6. หนังสือราชการเข้ารับการอบรมทำสื่อ ป.๑
คู่มือการทำสื่อป.1
7.(ปก)สระแปลงร่าง
8.a-z นัทระบายแว่นวิเศษ
9.A-Z แว่นขยายpop up หีบเพลง
10.BBL ป.1ตบมหัศจรรย์
11.Pop up.(ปก)
12.ไก่(90)
13.ไก่(90)โคมหรรษา
14.แนวตั้งดอกไม้บอกเลข
15.แนวตั้งแว่นวิเศษ
16.แนวนอนดอกไม้บอกเลข
17.แนวนอนดอกไม้บอกเลขอังกฤษ
18.แนวนอนแว่นวิเศษ
19.บัตรคำคล้าย ภาพแอ๊ดpop up หีบเพลง
20.ปก ไก่
21.ปก ปฏิทิน
22.สูตรคูณสูตรคูณ BBL
23.หน้าสัตว์หน้าสัตว์ซ่อนคำ
24.หนูจ๋าหน้าสัตว์ซ่อนคำ
25.อ่านแจกลูก
26.อ่านสะกดคำ3

ก.ค. 06

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

logo

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมและงบประมาณปี 2556 และ 2557  

มิ.ย. 13

สื่อการสอนแท็บเล็ต

banner p1 p2 p3 m2 m1

สื่อการสอนแท็บเล็ต  ทาง www.chon2.com/tablet/

ก.ย. 02

ข่าวการศึกษา