พ.ค. 11

ดาวน์โหลดหนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

มิ.ย. 25

สพฐ.ติดตามกิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต2 นำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 ต่อ คณะติดตามฯ ตามสพฐ. และพาดูกิจกรรมการจัด การเรียนการสอน ของโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

FB_IMG_1466729828558 FB_IMG_1466729837862 FB_IMG_1466729833007 FB_IMG_1466729842238 FB_IMG_1466729890206 FB_IMG_1466729928486

 

มิ.ย. 23

ตามคำขอ

โปรแกรมการศึกษา 

1.4K Video Downloader

2.ดูหนัง 4K

มิ.ย. 17

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ป.1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แก้ไขได้

คู่มือการจัดการเรียนรู้สหกรณ์แก้ไขได้

ปกคู่มือ ปกป.1 ปกป.2 ปกป.3 ปกป.4ปกป.5 ปกป.6

มิ.ย. 04

การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้สนามเด็กเล่น ตามรอยพระยุคลบาท

 สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดอบรม ครูปฐมวัย ในสังกัด

ระว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านชุมชมปรกฟ้า และศึกษาดูงานการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่น ตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ชมภาพภาพกิจกรรม

IMG_3738_resize

 

พ.ค. 11

รายงานผล NT

 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (NT) ปีการศึกษา 2558
ประถมศึกษาปีที่ 3

http://nt-result.bopp.go.th/

banner1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT2557 

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT 2558 

 สไลด์1สไลด์2

 

เม.ย. 22

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library)

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library) 

 สไลด์1

เอกสารการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

1.คู่มือการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library)
2.แบบประเมินการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2559
3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดสพฐ.

เม.ย. 08

นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

เอกสารฯ นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี
 เอกสาร การมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

1. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดชลบุรี
2. ปกการศึกษาอาชีพ
3. หลักสูตรฯปฐมวัย
4. ปกหน้าหลักสูตรฯปฐมวัย
5. ปกหลังหลักสูตรฯปฐมวัย
6. หลักสูตรฯประถม
7. ปกหน้าหลักสูตรประถมฯ
8. ปกหลังหลักสูตรประถม
9. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษา
10. ปกการศึกษาอาชีพ
11. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ1
12. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ2
13. หลักสูตรฯมัธยม
14. ปกหน้าหลักสูตรมัธยม
15. ปกหลังหลักสูตรมัธยม
16. หลักสูตรฯอาชีวะ
17. ปกหน้าหลักสูตรอาชีวะ
18. ปกหลังหลักสูตรอาชีวะ

 

มี.ค. 30

ผลการสอบO-NET58

ผลการสอบO-NET58 
สไลด์1
สไลด์2 สไลด์3 สไลด์4

 

eng mate sice soc thaio-net58p6

มี.ค. 23

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

customLogo
เอกสาร ประกอบการดำเนินงาน
1. 
แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ.pdf 

2. ARSดีตำบล นัทธมน บุญประกอบ.pptx 
3. เพลง_โรงเรียนดีประจำตำบล.mp3
4เอกสารการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล๒๕๕๙.pdf
5. เอกสารการประชุมการพัฒนาคุณภาพดีประจำตำบล25591.rar
6แนวทางการดำเนินงาน ดีตำบล59นำเสนอ.ppt
7โรงเรียนดีประจำตำบล 18 กพ 59 อะเดียติค ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา.pptx
8.  การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปงบประมาณ ๒๕๕๙
9. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับประถมศึกษา
10. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา
11.   ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้องโปรดคลิก..เเจ้งก่อนวันประเมิน เพื่อการติดตาม และจัดระบบสารสนเทศ

12.

    ผู้รับผิดชอบ/ผู็เกี่ยวข้อง คลิกแจ้งผลการประเมินหลังวันประเมิน

13. ดาวน์โหลด เอกสาร โรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งหมด

มี.ค. 14

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

1.  คู่มืออ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2

2.  แบบฟอร์มกรอกคะแนน

3.  การอ่านการเขียนฉบันนักเรียน

4. การอ่านการเขียนฉบับกรรมการ

5. อ่านรู้เรื่อง

6. เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

7. อ่านออกเสียงฉบับกรรมการ

8.  อ่านออกเสียงฉบับนักเรียน

9. เฉลยการเขียน ป1 ภาคเรียนที่ 2

10.  เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

 ไฟล์ทั้งหมด เป็น zip

 

มี.ค. 02

รายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

เฉพาะโรงเรียนในสังกัด  สพฐ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์     http://school.curriculum51.net/index.php
ภายในวันที่  25  มีนาคม 2559 

 1. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.6

 2. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.1-ม.3

 3. รายชื่อผู้ใช้งาน ของโรงเรียนในสังกัด เข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

ก.พ. 11

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

   โครงงานวิทยาศาสตร์ บ้านวิทย์น้อย สพป.ชลบุรี เขต 2

 

ม.ค. 27

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   เอกสารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

 

 

ต.ค. 14

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

12109307_736406819820632_559314889954679542_n 12108269_757996714346641_7742230326523877338_n 12115761_736407319820582_2717686767187835211_n

ประชุมปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็” 12 โรงเรียนนำร่อง วันที่ 26 ตุลาคม 2558

12049169_761520470660932_5853492012361225083_n 12189898_761521370660842_3186919105289617150_n 12191878_761521780660801_2469877523792206136_n

คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer ไฟล์ PDF ฉบับคู่มือ
(แบบรายงานฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 1 ( ST1) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 2-3 ( ST2) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 4-7 ( ST3)
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST4) แบบประเมินความสำเร็จ (ST5)

คู่มือ ลดเวลาเรียนhttp://academic.obec.go.th/web/node/460

untitled1 untitled2 untitled3 untitled4
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ก.ย. 13

ภาษาอังกฤษ

 คำชี้แจง  การเปิดเอกสาร 
ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้นำเอกสารต่างๆ ไว้ใน ไดรฟ์ ของ GOOGLE
ดังนั้น ผู้ที่เปิดเอกสารต้องมี e-mail ของ google
จึงสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์

enchon2  - ดาวน์โหลด เอกสาร ลดเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
  – สรุปความพร้อมภาษาอังกฤษ
  -  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ป.6  , ม. 3  ,  ม.6 

– คลังคำศัพท์ป.1-ม.3 ชลบุรี เขต2

 

 

 

 

20150910-1441849398_23-7

1  คำศัพท์พื้นฐาน ( พื้นฐานมากจริง ๆ ) 1000 คำ    Download
2  คำศัพท์น่ารู้ อีก 3000 คำ  OXFORD             Download
3  คำศัทพ์แยกตาม หมวดหมู่                           Download

ส.ค. 24

55 วัน อ่านออกเขียนได้

168365 168366 168367 168368 168369

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2 

หากสนใจและอยากรู้แนวทางจัดการเรียนการสอน “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ติดต่อได้ที่ นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 08-9256-3151 หรือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โทร. 0-3243-7172 

1. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+BBL+55วัน อ่านออกเขียนได้
2. 55 วันอ่านออกเขียนได้
3. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+pbi2 55 วันอ่านออกเขียนได้
4.  55
5
55 วัน อ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ พร้อมแนวทางการใช้ 
6. หนังสือราชการเข้ารับการอบรมทำสื่อ ป.๑
คู่มือการทำสื่อป.1
7.(ปก)สระแปลงร่าง
8.a-z นัทระบายแว่นวิเศษ
9.A-Z แว่นขยายpop up หีบเพลง
10.BBL ป.1ตบมหัศจรรย์
11.Pop up.(ปก)
12.ไก่(90)
13.ไก่(90)โคมหรรษา
14.แนวตั้งดอกไม้บอกเลข
15.แนวตั้งแว่นวิเศษ
16.แนวนอนดอกไม้บอกเลข
17.แนวนอนดอกไม้บอกเลขอังกฤษ
18.แนวนอนแว่นวิเศษ
19.บัตรคำคล้าย ภาพแอ๊ดpop up หีบเพลง
20.ปก ไก่
21.ปก ปฏิทิน
22.สูตรคูณสูตรคูณ BBL
23.หน้าสัตว์หน้าสัตว์ซ่อนคำ
24.หนูจ๋าหน้าสัตว์ซ่อนคำ
25.อ่านแจกลูก
26.อ่านสะกดคำ3

ก.ค. 06

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

logo

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมและงบประมาณปี 2556 และ 2557  

มิ.ย. 13

สื่อการสอนแท็บเล็ต

banner p1 p2 p3 m2 m1

สื่อการสอนแท็บเล็ต  ทาง www.chon2.com/tablet/

ก.ย. 02

ข่าวการศึกษา