พ.ย. 13

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

 มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2557    ดังนี้

              1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 

 International Earth Science Olympiad  (IESO 2014) 

              2. การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11

International  Junior  Science Olympiad (IJSO 2014)  

รับสมัคร ระหว่างวันที่  2 – 20 ธันวาคม 2556

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

 

รายละเอียดสามารถดาวน์ไหลดเพิ่มเติมทาง

www.posn.or.th      www.ipst.ac.th   

พ.ย. 08

ทางเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก IMSO 2013

IMSO13

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก  ระหว่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา
International Mathematics and Science Olympiad
For Primary School  (IMSO 2013)
ระหว่างวันที่  23 -29  พฤศจิกายน   2556
ณ  เมืองอัลฟองโซ  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ /   เวลา

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

05.30 น.

09.10-13.40 น.

    • รายงานตัว  ณ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  เคาท์เตอร์ สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์•  เดินทางจาก กทม. – ฟิลิปปินส์   เที่ยวบิน    PR 753    เคาท์เตอร์   T

17.00 น.

•  เดินทางถึงที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

09.30 –   11.30 น.

13.30 –   16.30 น.

19.30 น.

  •   •  ประชุมคณะครูและนักเรียน
  •   •   เดินทางไปสถานทูตไทย   ณ    กรุงมะนิลา
  •   •   เดินทางกลับที่พัก

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

09.30 –   11.30 น.

13.30 –   20.00 น.

  •   •   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   IMSO 2013
  •   •   แถลงข่าว   และถ่ายภาพร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  •   •   เข้าร่วมกิจกรรม IMSO   2013

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

08.30 –   11.30 น.

13.30 –   16.00 น.

18.30 – 20.00 น.

  •   •   พิธีเปิดการแข่งขัน IMSO   2013
  •   •   เข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการ

•   สอบแข่งขัน Theoretical  Examination l   (Maths & Science)

•   เข้าร่วมกิจกรรม IMSO   2013

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556

09.30 – 12.00 น

.14.00 –   16.00 น.

16.00 – 18.00 น.

17.30 – 20.00 น.

•   สอบแข่งขันฉบับ  Theoretical  Examination II /  Science Experiments /

Explorations with   Mats

•   เข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการ

•   กิจกรรมเกม Puzzle

•   เปลี่ยนชุดประจำชาติ

•   Cultural Presentation Night   และอาหารเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

09.00 – 15.00 น.

16.00 – 18.00 น

18.00 – 20.00 น

•   ศึกษาแหล่งเรียนรู้

•   ประกาศผลการแข่งขันและพิธีปิด IMSO   2013

•   Farewell Dinner

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

09.00 – 10.45 น.

19.00 น.

21.30 น

•   ขอบคุณและอำลาประเทศเจ้าภาพ

•   ออกจากสนามบินกรุงมะนิลา   เที่ยวบิน    PR 752

ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

พ.ย. 08

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

2557A               2557B

แผ่นประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

ต.ค. 19

แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2556 Asia Inter – Cities Teenager’s Mathematics Olympiad (AITMO 2013)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปี พ.ศ. 2556  Asia Inter – Cities Teenager’s Mathematics Olympiad   (AITMO 2013)

1.  กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขัน  AITMO 2013  ระหว่างวันที่ 1 – 4  พฤศจิกายน   2556

ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว  กทม.

2.  ส่งแบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม  2556   เวลา 16.30 น.   ทาง  e-mail  :   imc_thailand@yahoo.com

3.  เอกสารและอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันอบรม ตามข้อ 1

     3.1  นำหนังสือเดินทาง  (Passport)  ฉบับจริง  และสำเนา Passport  (หน้าที่มีรูปนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ  มาในวันรายงานตัว วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556    ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. ( Passport  ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

    3.2  การแต่งกายชุดนักเรียนในวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับแต่งกายชุดสุภาพระหว่างวันอยู่ค่าย  และเสื้อคลุมกันหนาว

    3.3  ชุดเครื่องเขียน สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ

    3.4  นักเรียนที่มีโรคประจำตัว  แจ้งให้คณะทำงาน  สพฐ. ทราบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ย. 27

การอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics and Science Olympiad 2013 (IMSO 2013) ประจำปี พ.ศ. 2556

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics and Science Olympiad 2013 (IMSO 2013) ประจำปี พ.ศ. 2556

1. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2013 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2556ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. 2. ส่งสำเนา Passport (หน้าที่มีรูปนักเรียน) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ทาง e-mail : imc_thailand@yahoo.com หรือ fax 02 281 5216 3. ส่งแบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ฯ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ทาง e-mail : imc_thailand@yahoo.com หรือ fax 02 281 5216 4. นักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน IMSO 2013 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ (คณิตศาสตร์ 12 คน / วิทยาศาสตร์ 15 คน) 4.1 ผู้ปกครองนักเรียนต้องอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ โดยบิดาและมารดานักเรียนต้องไปทำหนังสือยินยอมให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เขตนั้น (ตัวอย่างหนังสือยินยอม ดังแนบ) 4.2 ในการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากนักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี จะต้องแจ้ง ขออนุญาตให้นักเรียนเดินทางเข้าประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการข้างต้นขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง ผอ.พรพรรณ อินทรประเสริฐ เลขที่ 13 หมู่ 7 ซอย 58/6 ตำบลท่าทราย ถนนสามัคคีอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (เบอร์โทร ผอ.พรพรรณ 086 351 6669) เอกสารดังนี้ 4.2.1 หนังสือยินยอมที่ได้รับจากอำเภอ หรือสำนักงานเขต ตามข้อ 3.1 4.2.2 Passport เล่มจริง และรับรองสำเนา จำนวน 3 ฉบับ 4.2.3 รับรองสำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ กรณี ชื่อบิดาและมารดา ในบัตรประชาชนไม่มีชื่อภาษาอังกฤษกำกับ ขอให้เขียนมาด้วย 4.2.4 รับรองสำเนาทะเบียนของบิดา มารดา และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ 4.2.5 ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ประมาณ คนละ 2,000 บาท หรือ ตามที่สถานทูตเรียกเก็บจ่าย ณ จุดอบรม 4.2.6 รับรองสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 4.2.7 รูปขนาดสองนิ้วหลังขาวหรือฟ้า จำนวน 2รูป. เพื่อใช้ในการทำเอกสารเข้าฟิลิปปินส์ 4.2.8 การแต่งกาย ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับและชุดสุภาพ ระหว่างการอบรม นำเสื้อกันหนาวมาด้วย 4.2.9 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ) 4.2.10 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยามาด้วย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 02 2885884 , 02 2885881

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.หนังสือให้ความยินยอมนักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ 2.แบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3.กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขัน ตัวอย่างหนังสือความยินยอม

1380512243147Picture

ส.ค. 29

ประชุมแนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ปี พ.ศ.2557

1377743601381

การประชุมปฎิบัติการ
การพัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน์และการพัฒนาแนวทางการจัดแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557
สิงหาคม – 2 กันยายน 2556
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

ก.ค. 12

SMO 2013

กำหนดการเดินทางการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเซีย ระดับมัธยมศึกษา
Southeast Mathematics Olympiad (SMO 2013)
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556
ณ  เมือง Yingtan มณฑล Jiangxi  สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียดการเดินทาง
image
ผลการแข่งขัน

ก.ค. 12

PMWC 2013

กำหนดการเดินทาง
คณะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก  ระดับประถมศึกษา
Po  Leung  Kuk  Primary  Mathematics  World  Contest  (PMWC 2013)
ระหว่างวันที่  14 – 19  กรกฎาคม  2556
ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

รายละเอียดการเดินทางPDF
รายละเอียดการเดินทางฮ่องกง

imageimage

imageimage

สรุปผลการแข่งขัน

ก.ค. 12

BIMC2013

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนไทย
แข่งขันคณิตศาสตร์ BIMC
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

ดูภาพกิจกรรมบัลแกเรีย

ภาพกิจกรรม รายวัน

1      2      3      4      5      6      7      8    81     9      10       11      12       13