ผลสอบ O-net  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (112 แห่ง)
ของโรงเรียนใน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  ปีการศึกษา  2556
คำชี้แจง  แสดงคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดอันดับคะแนนจากมากไปน้อย
อันดับ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สุข-พละ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
โรงเรียน
เฉลี่ย
1
บ้านคลองโค
57.60
วัดทรงธรรม
60.00
บ้านคลองปริง
56.67
บ้านคลองปริง
52.00
บ้านสระสี่เหลี่ยม
51.25
วัดหลวงพรหมาวาส
78.20
บ้านคลองปริง
71.67
วัดหลวงพรหมาวาส
68.00
2
วัดเขาคีรีรมย์
57.20
วัดหลวงพรหมาวาส
57.25
วัดหน้าพระธาตุ
47.31
บ้านคลองโค
48.80
วัดเขาคีรีรมย์
48.00
วัดเขาคีรีรมย์
75.20
วัดเขาคีรีรมย์
63.00
วัดเขาคีรีรมย์
67.20
3
วัดกลางคลองหลวง
56.50
บ้านตลาดทุ่งเหียง
56.94
บ้านคลองโค
47.00
วัดเขาคีรีรมย์
48.80
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
46.06
วัดนากระรอก
73.89
บ้านคลองโค
61.00
บ้านคลองโค
67.20
4
วัดศรีประชาราม
54.58
ชุมชนวัดโบสถ์
54.44
วัดศรีประชาราม
46.81
วัดหลวงพรหมาวาส
48.10
วัดทรงธรรม
37.77
วัดนาวังหิน
73.33
บ้านเนินทุ่ง
60.83
อนุบาลพานทองฯ
66.67
5
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
53.31
บ้านโปร่งเกตุ
52.89
บ้านคลองโอ่ง
45.93
วัดนาวังหิน
46.22
วัดบ้านไร่
37.67
บ้านคลองโค
72.80
วัดนาวังหิน
60.56
วัดศรีประชาราม
65.92
popresultsmall