กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
กราบฝ่าพระบาทถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบใหม

logo59

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2

>> การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1 - 20  ต.ค. 59 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับประถมฯ => 21 - 23 ต.ค. 59  ในระบบ
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับขยายโอกาส => 24 - 25 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 26 - 27 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 59  ในระบบ

>> ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ =>  30  ต.ค. 59 
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  5 - 6 พ.ย. 59 สถานที่ ในระบบ
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 7 - 8 พ.ย. 59 ในระบบ
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พ.ย. 59 ในระบบ
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559 ในระบบ